Върни се горе

Европейската Комисия представи новата Стратегия за горите на ЕС, основана на нов, по-широк подход към горите. Целта на новата стратегия е да   отговори на предизвикателствата, с които горите и горския сектор се сблъскват в наши дни. В нея се посочва изключително важната роля на горите, покриващи 40% от територията на държавите – членки на ЕС, като ключов източник на качество на живот, създаване на работни места, особено в селските райони, както и за опазване на екосистемите и предоставяне на екологични ползи на обществото.

 

Новата стратегия подчертава значението на горите не само за развитие на селските райони, но и тяхната ключова роля: за опазване на околната среда и биоразнообразието; в борбата с климатичните промени; за индустрията, базирана на продукти от горите и др. Тя цели въвеждането на комплексен подход при управлението на горите, подчертава въздействието на други секторни политики върху горския сектор и набляга на необходимостта политиките на ниво ЕС да бъдат напълно съобразени с националните политики на отделните държави членки по отношение на горите. Основните принципи на новата стратегия са  ефективно използване на ресурсите, оптимизиране на приноса на горите и сектора на горското стопанство за развитието на селските райони, растежа и създаването на работни места;

 

устойчиво управление и многофункционална роля на горите, балансирано предоставяне на множество стоки и услуги и гарантиране на опазването на горите. Отговорност за горите в световен мащаб, насърчаване на устойчивото производство и потребление на горски продукти.
Сподели в: