Върни се горе

Европейската комисия одобри включването на памука в схема на държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. На 12 март 2013 г., изменението на схемата бе публикувано в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, като тя ще се прилага под № SA.36309 (2013/N).

 

От 1 април 2013 г., ще бъде началната дата за кандидатстване и издаване на удостоверения, като се предвижда помощта да се прилага до 31 декември 2013 г. Бенефициенти по схемата са малки и средни предприятия (регистрирани земеделски производители), получили разрешение за производство на посевен материал, по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчен материал. Помощта се предоставя посредством субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

 

От 2010 г. е в сила и се прилага схема на държавна помощ „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена”.

През 2011 г. беше нотифицирано и одобрено от Европейската комисия изменение на държавната помощ, с цел включване на домати, краставици, пипер, дини и пъпеши в обхвата на схемата.

 

Основната цел на помощта е увеличаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни, зеленчукови култури, картофи и тютюн и стимулиране на използването им от земеделските производители.

 

С оглед разширяване обхвата на схемата на държавна помощ, за включване в нея и на влакнодайната култура памук, през 2013 г. бяха предприети мерки за изменение на помощта от страна на Министерството на земеделието и храните.

 

Предвидено е държавната помощ да се прилага до 31 декември 2013 г. като началната дата за кандидатстване и издаване на удостоверения е 1 април 2013 г.


Сподели в: