Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев проведе лекция в Международна научно-приложна конференция на тема „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”. Дискусията се проведе пред студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


Заместник-министър Грудев разясни финансовите правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).  Той отбеляза, че тези средства се погасяват между институциите на ЕС и съответната държава-членка, която носи тежестта на законосъобразното им разходване. По думите му, тези финансови правоотношения имат международен и национален характер и при реализирането им държавите срещат редица трудности.


Васил Грудев подчерта, че трябва да бъде обърнато внимание именно на принципите , въз основа на които следва да се извършва разходването на публичните средства. Той запозна студентите и с проблемите при реализирането на обществените поръчки, правилата за налагане на финансови корекции от страна на ЕС , както и за допусканите  нередности по отношение на изплатените средства.

Сподели в: