Върни се горе

В териториалния обхват на Регионална дирекция по горите (РДГ) – Пловдив от началото на август започва контролиране движението на дървесина, маркирана с пластини. Това е пилотен проект за допълнително отбелязване с пластмасови пластини на дървесината от категориите трупи за бичене от строителна дървесина и обли занаятчийски материали, преди експедирането. Новият метод се въвежда със заповед на директора на Южноцентрално държавно горско предприятие след проведени разговори с Изпълнителната агенция по горите, за територията на държавните горски и ловни стопанства, попадащи в територията на РДГ - Пловдив. Въвеждането на този нов начин на експедиция и транспортирането на дървесината се прави за подобряване контрола от страна на горските служители. Също така се цели повишаване на доверието в системата от страна на всички потребители, както и постигането на по-добри резултати.

 

 Пластмасовите пластини са в зелен, червен, син, оранжев и черен цвят и с поредни номера. Те ще се слагат върху видимата част от челата на всеки отделен труп от дървесината след натоварването й на превозното средство преди извозването. Така при контролна проверка ще може много по-бързо да се инспектира натоварената дървесина и проверяващите ще следят за диаметъра на дървените трупи. За натоварената дървесина ще се съставя опис по образец, който е неразделна част от издадения превозен билет. Копие от описа ще се добавя и към приложението на превозния билет, който се отчита в съответното стопанство. При проверка на разтоварената вече дървесина ще се сравнява категоризирането на дървесината от служителя на горското или ловното стопанство с изискванията на БДС. За база ще служат поставените пластмасови пластини с номера, идентифициращи определената категория дървесина, количество и вид, което ще е видно от направения вече опис.

 

При евентуално повреждане на пластините, всички разпознаваеми части ще се представят в горското или ловното стопанство с подробен доклад по случая. Целта е да не се допуска използване на пластмасовите пластини повторно.

 

Първоначално този метод на маркиране беше пробно въведен за територията на Държавно горско стопанство – Пловдив. От направения анализ на проверките и извършения контрол от страна на РДГ - Пловдив и ДГС - Пловдив, бяха констатирани много добри резултати. В следствие на това се предприеха действия за използването на този вид допълнително отбелязване на дървесината и за останалите стопанства, попадащи в района на дейност на РДГ - Пловдив. По този начин ще се повиши качеството и контрола при експедицията на дървения материал, ще се прекратят лошите практики и транспортирането на незаконно добита дървесина.

 

 

Сподели в: