Върни се горе

Водещ: Министър Греков, отчетохте дейността на ведомството ви за първите сто дни? Какви са изводите ви?

Димитър Греков: Земеделието е много динамична структура и за сто дни човек може и да посее, може и да ожъне. Може и, най-важно, да оцени какво е било направено преди и какви цели си поставя по-нататък да работи в земеделието. Земеделието е важна, основна част от икономиката на страната и то трябва да се развива устойчиво в бъдеще. Затова ние определено мислим, че секторът „Земеделие” в страната трябва да се стабилизира не само в растениевъдно направление, но и в животновъдното. Отчетохме, че в крайна сметка поземлените отношения в България не са стигнали до такова съвършенство и ние трябва да работим за тяхното регулиране. Наложихме и правила за прозрачност, публичност, взаимодействие, особено важно с браншовите организации и приемане - поставяме си за цел, колкото и трудно да е това да изготвим Закон за браншовите организации. Още в началото на периода ние направихме детайлен анализ на моментното състояние в министерството и в неговите структури. Назначихме веднага проверка за актуалното финансово състояние на министерството. Констатирахме една раздута административна структура с направление и звена с дублиращи се функции, в които през последните години без конкурс бяха назначени над 1500 души – нови служители. Разкрихме и прекратихме случаи на свойствени за администрацията функции, възлагани на външни изпълнители, с което са ощетявани българските данъкоплатци. Само за последните четири години в Министерството на земеделието и храните са били сключени 677 граждански договора на стойност над 3 милиона лева. Направихме много важен анализ, който е необходим не само за нас като министерство, но и особено за производителите и за страната, и за бизнеса, но образованието и квалификацията, която в крайна сметка, като образование в професионалните гимназии, е доста изоставено през последните години. Тук трябва да се коригирам - за последните 20 години на професионалните гимназии не е отделяно необходимото внимание, а те са изключително важен фактор за развитието на земеделието и особено на бизнеса в страната. Направихме анализ за квалификацията на специалистите, които работят в министерството и са освободени някои от служителите, чиито ценз и квалификации не отговарят на заеманите от тях длъжности. С това изключително подобрихме административния капацитет на ведомството, оптимизирайки структурата. Приехме нов Устройствен правилник и нови правила за работа. Прекратихме някои нарушения, нерегламентирани практики в работата и администрацията на министерството. Променихме формата и участията на служители в изложения, семинари, дискусии и симпозиуми, на международни и местни събития, с което установихме, че през последните 4 години на тях са участвали несъразмерни за назначението им делегати. Намалихме и разходите на ведомството, тъй като за последните 4 години са били изразходвани близо 5 милиона лева за командировки, хотели и самолетни билети. Бих искал да кажа, че голяма част от тях са целесъобразни. Все пак има доста, които са „надути”. Полагаме усилия и за стабилизирането на финансовото състояние на Министерството на земеделието и храните, въпреки тежкото им положение, в което заварихме част от последните разпоредители на министерствата. Естествено, реализирахме и някои мерки в защита на българските производители на плодове и зеленчуци от нерегламентиран внос и нелоялна конкуренция. Това е изключително важно. Създадохме мобилни групи, както знаете, обединяващи усилията на Българската агенция по безопасност на храните, НАП, Агенция „Митници”, „Гранична полиция”, които осъществиха ефективен контрол на гранично-пропускателните пунктове, складове, тържища, борси и други. Значително в следствие на това намаля вносът и създадохме план как да действаме за следващата година. Относно Програмата за развитие на селските райони, създадохме един план, който до края на годината трябва да бъдат разплатени някъде около 308 милиона евро по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони. Предстои изплащането на 106 милиона евро по общинските Мерки 321, 322; 150 милиона евро по Мярка 214 – „Агроекологични плащания”. Новото, което е от вчера, от решението на Фонд „Земеделие” е отваряне на приема по Мярка 112 – „Млад фермер”, въпреки ограничения финансов ресурс, с който разполагаме, и то ще бъде за сметка на министерството. Изведохме и приоритетите за новата Програма за развитие на селските райони, сред които са особено важни животновъдството, производството на плодове и зеленчуци, изграждане на хидромелиоративните съоръжения, биоземеделието, подкрепа на малките и младите фермери. Както се знае вече, окончателно бяха договорени средствата от 2 милиарда и 338 милиона евро в бюджета на новата Програма за развитие на селските райони. Естествено, искаме да работим и по оперативната програма, където сме изостанали особено много - „Рибарство”. Променихме част от наредби за облекчаване на процедурите за кандидатстване и оценка по програмата. Подписахме 24 договора с бенефициенти по Оперативната програма „Рибарство” на обща стойност над 8 милиона лева. Изготвихме първи вариант на програмата за „Морско дело и рибарство” за 2014-202 г. Работим и по сектора „Гори”. Променихме Закона за горите. Едно от най-важните неща, които са свързани с предстоящата зима – облекчихме начина за осигуряване на дърва и добиване от корен, хората сами да могат да си ги секат. Казано другояче – от необходимите 1,2 милиона кубика приблизително, вече 800 000 кубика са осигурени и са доставени до хората. Стремим се особено да подпомагаме земеделски производители от уязвими сектори, каквито са както животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството. В следващия програмен период от 3,5% се увеличава на 13% обвързаната подкрепа, което се равнява приблизително на 100 милиона евро.Водещ: Г-н Министър, това е една доста широка гама от свършени дейности. А какво не успяхте да свършите? Какво оттук-насетне залагате във фокуса на вашата работа?

Димитър Греков: Точно това, с което започнах – че земеделието е един непрекъснат процес, който иска не само да е усъвършенства, да се поддържа и да бъде устойчив сектор. Трябва да се работи непрекъснато и част от тези мерки продължават през цялата година. Това, което ние сме направили, особено важно е да кажа, че в крайна сметка някои от секторите са оставени в ъгъла – животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарството. Това са сектори, които осигуряват не само голяма заетост на населението, но осигуряват и голяма доходност. Недостатъчно е направено по хранителната верига, за да могат нашите земеделски производители да си предлагат стоката директно, а не да минава през прекупвачи. Търсим и ще намерим възможности за такива тържища, а същевременно към тържища и предприятия, които по новата програма да могат да бъдат изградени така, че част от продуктите, които не могат да се предлагат за свежа консумация, да бъдат обработвани. Не можахме да направим това, което не е направено през годините – да дадем по-друго лице на професионалните гимназии. Затова и съставихме една нова дирекция, която засега е с много ограничен състав, да се грижи за това средно професионално образование, което е необходимо изключително много. Ако можем да де похвалим, че за висши кадри няма такава голяма необходимост, за средни и професионални кадри имаме голяма необходимост, както в горите, така и в селскостопанските предприятия. Така че са ни необходими особени грижи тези училища да придобият друго лице, да се осъвременят програмите, да им се осигурят малко капиталови разходи, за да могат да изглеждат поне като общинските училища. Не можахме да направим това, което е много важно – да подпомогнем „Напоителните системи”. Там дължим 26 милиона на хората, на енергоразпределителните дружества. Не дай Боже започнат дъждове и едни или други реки, да имаме заплаха от наводнения, може всеки момент тези разпределителни дружества да спрат подаването на електроенергия и ние от там да не можем да осъществим тази намеса, която е важна за опазването на населението и земите. Това дружество е в изключително тежко състояние. Има много неща. Бих искал да кажа, че ние приемаме и положителните неща, които са от предишните правителства. Затова ние стъпваме здраво на тази приемственост. И ето, бих казал само като един пример, че правим успешен опит за утвърждаване на традиционните български продукти, които според мен имат особен пазар и място в Европейския съюз. Това, което е направено като продукция с географски произход, да бъде и да остане по-нататък и да работим върху него. Става въпрос за въведените стандарти за качество на храните. Естествено, наши приоритети ще бъдат и оказването на помощ особено на младите фермери, а също така и съхраняването на животновъдството в тези райони, където е особено важно - говоря за онези близо 33 000 ферми, в които ние имаме разрешение вече до 2015 г. да продължат да съществуват. Но това не е успокоително. Ние сме длъжници на животновъдите, така че трябва да търсим методи, форми и начини да се помага на зеленчукопроизводителите. Особено внимание също бих искал да насоча и към науката, която… Както ние сме длъжници, но и българската наука изостава от иновациите, които трябва да предлага. Също така и за биопроизводството и развитието на биоземеделието.

 

Водещ: Г-н Министър, знаете, че завършиха преговорите по реформата на Общата селскостопанска политика преди два дни със споразумение между Съвета на министрите в Европейския парламент и Европейската комисия. Тя ще бъде гласувана до края на октомври. България в тази реформа, от една страна, и от друга, не мога да не ви попитам – ще преустановите ли тази порочна практика с пари от Програмата за развитие на селските райони да се купуват луксозни джипове и скъпи автомобили?

Димитър Греков: Вече е направено това. Действително Програмата за развитие на селските райони или свързани с туризма има подадени проекти, които са свързани със закупуването на четири вертолета, пет самолета, пет-шест яхти, луксозни автомобили, които са от марки над 350 000 евро. Затова ние взехме решение на едно от заседанията на Фонд „Земеделие” всички тези средства, които… аз мисля, че действително някои от тях са необходими за един много хубав туризъм, който може да бъде на море, на планина или във въздуха, но те могат – един или два вертолета, да отнемат средствата на всички програми. Така че взехме решение тези транспортни средства да бъдат в размер до 48 000 лева. Това е направено и ограничението съществува и които подават молби по тази мярка, трябва да се съобразяват с това наше решение.

 

Водещ: Благодаря ви за тази среща. Ще следим и по-нататък вашата работа. До нови срещи, г-н Министър.

Димитър Греков: Благодаря ви.
Сподели в: