Върни се горе

„Необходими са навременни мерки за преодоляването на повредите, нанесени от короядите в районите, които са засегнати от снеголоми, ледоломи и ветроломи”, заяви заместник-министър проф. Иван Палигоров при откриването на заседание на Националната комисия по лесозащита.

 

През миналата година не успяхме да извлечем цялата пострадала дървесина и останаха много увредени насаждения. Заместник-министърът подчерта, че е важно да се предприемат действия сега преди затопляне на времето, когато условията ще повлияят на разпространението на вредителите.

 

В ролята си на консултативен орган към Изпълнителна агенция по горите, Комисията представи направените констатации за здравословното състояние на горите и ефективността на проведените мероприятия през 2016 година.

 

Корояди и други стъблени вредители са засегнали 147 000 дка, а борова процесионка - 199 759 дка. 364 254 дка горски насаждения са повредени от вятър, сняг и лед. Като цяло, обаче, здравословното състояние на горите е добро. Общата площ на засегнатите гори е едва 2% от общата горска територия на страната.

 

Заместник-министърът е категоричен, че трябва да се изготви пълен анализ за динамиката на нападенията и да се предприемат незабавни действия.

 

Комисията обсъди предложените от лесозащитните станции мерки за 2017 година. Препоръчват се неотложни мероприятия срещу корояди, в това число санитарни сечи на територията на 78 730 дка.

 

Трябва да се отстранят повредите и да се извлече дървесината и от територията на 200 000 дка насаждения, които са увредени от сняг, вятър и лед. Предвижда се също и авиоборба срещу боровата процесионка върху площ от 25 280 дка.

 

До края на април т. г. ще бъде направен допълнителен мониторинг, за да се определи степента на нападенията и нивото на разпространение на короядите в горските територии.

Сподели в: