Върни се горе

4 401 проверки са извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода 29.07.2022 - 01.08.2022 г.  Съставени са 57 акта и 55 констативни протокола.

За този период , на територията на страната от горски инспектори от регионалните дирекции по горите са извършени 2 350 проверки. Проверени са над 140 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 230 обекта за добив на дървесина, 1090 превозни средства, транспортиращи дървесина, 200 риболовци и 680 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 55 констативни протокола и 36 акта за установени административни нарушения на Закона за горите. Наложена е една принудително-административна мярка, с която е спряна дейността на обект за преработка и търговия с дървесина, за срок от един месец. 

Задържани са над 11 плътни куб. м обла строителна дървесина, повече от 43 пространствени куб. м дърва за огрев, 4 моторни превозни средства и др.

При съвместна проверка от служители на РДГ Велико Търново и Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, в землището на с. Средно село, община Елена на три обекта за добив на дървесина в горски територии – държавна собственост, с издадени позволителни за сеч, е констатиран добив на дървесина от дървета, немаркирани в основата си с контролна горска марка. Установено е, че общият размер на незаконно отсечената дървесина е 62 плътни куб. м. Работата по случая продължава и предстои да бъдат образувани административнонаказателни производства, спрямо виновните лица.

В с. Доспей, общ. Самоков, от служители на РДГ София, са извършени проверки на два обекта за преработка и търговия с дървесина, собственост на едно юридическо лице. За нередности в системите за видеонаблюдение и невписване на билетите за постъпилата дървесина в единия от обектите от проверяващите са съставени 3 акта.

Спряна е дейността на обект за складиране и търговия с дървесина в гр. Самоков и са съставени три акта след извършена проверка от служители от ИАГ и РДГ София. Проверяващите са констатирали нередности в системата за видеонаблюдение. Направена е и справка за товарно превозно средство, собственост на дружеството, притежаващо проверявания склад. Установено е, че с автомобила е транспортирана дървесина, без той да е снабден с GPS устройство.

Служители на РДГ София са извършили проверка в обект за добив на дървесина, в държавна горска територия, в землището на с. Дреново, общ. Костинброд, като е установено издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина от дървесен вид, който не е разрешен за добив с издаденото позволително за сеч. За констатираното нарушение на Закона за горите от проверяващите е съставен констативен протокол, като работата по случая продължава и предстои да бъде образувано административнонакзателно производство, спрямо виновното лице.

Проверки в четири обекта за добив на дървесина, общински и държавна горски територии,  в землището на с. Бели Искър, общ. Самоков са извършили служители на РДГ София. В едното насаждение, собственост на Община Самоков, след издаден протокол за освидетелстване на сечището, са установени пънове на немаркирани прясно отсечени 20 дървета. Задържани са 11,53 плътни куб. м строителна дървесина от бял бор и смърч.

В две други насаждения отново собственост на Община Самоков, с издадени позволителни за сеч, са установени пънове на отсечени общо 81 дървета, немаркирани с контролна горска марка от дървесните видове бял бор и смърч, както и изградени извозни пътища и просека, неотразени в одобрения технологичен план за добив на дървесина. 

За посочения период, от инспекторите на държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите са извършили общо 2051 проверки. Проверени са 869 обекта за добив на дървесина, 750 превозни средства, четирима риболовци, шестима ловци и 422 други физически лица. В резултат са съставени 21 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и 1 – по Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 24,70 пространствени кубически метра дърва, пет килограма недървесни горски продукти, едно моторно превозно средство и един моторен трион. В ТП ДГС Плевен е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча на лице за улавяне и укриване на сърна. Служители на стопанството и МВР изземват животното, след което го изпращат в зоологическа градина, тъй като е било дълго време на отглеждане при лицето.

Сподели в: