Върни се горе

Министерството на земеделието и храните удължава срокът за косене на пасища, мери и ливади в планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони от 15 август на 31 август 2014 година. Промяната ще се приложи извънредно и еднократно само през настоящата 2014 година.

 

Поради влошените климатични условия в страната през последните месеци и високото ниво на валежи, довели до наводняване на земеделски площи, включително пасища, мери, ливади, за земеделските производители възникна обективна невъзможност за спазване на изискванията Национален стандарт 4.1 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние чрез извършване на коситба на постоянно затревени площи в посочения в стандарта срок. Това е и причината за получени сигнали от земеделски производители в МЗХ и Държавен фонд „Земеделие”.

 

В отговор на подадените сигнали от земеделски стопани и след консултации със съответните компетентни органи, беше издадена Заповед № РД 09-534 /15.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните, с която се удължава срока по Национален стандарт 4.1 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние чрез извършване на коситба на постоянно затревени площи.

 

Заповедта на министъра е публикувана в секция Актуално на електронната страница на МЗХ и ще бъде обнародвана в Държавен вестник.


Сподели в: