Върни се горе

 

„Почти 57 % от територията в горите на България са зони по Натура 2000.“ Това каза заместник министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов при откриването на новоизградената туристическа инфраструктура в Природен парк "Българка". Тя е изградена по проект "Дейности за устройство и управление на Природен парк "Българка"", финансиран по Оперативна програма околна среда 2007 – 2013. „За сравнение процентът на горите, попадащи в Натура 2000 в Германия е 14. България е изключително важна като страна, опазваща своята природа на европейско ниво. Аз съм горд от факта, че у нас се срещат редица видове, които не можем да видим в нито една европейска страна“, каза зам.-министър Костов. Природен парк „Българка“ е част от тази комплексна политика на опазване на българската природа.

 

По думите на Георги Костов, резултатите от работата на Министерството и Изпълнителната агенция по горите по отношение на природните паркове през последната година може да се сравни с работата през целия предишен програмен период. В местността „Узана“ край Габрово зам.-министърът на земеделието и храните откри новоизградена туристическа инфраструктура, която е част от дейност на ДПП „Българка“ по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ На откриването присъства и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Тони Кръстев.

 

Инвестицията по проекта е на стойност 5 810 643 лв. Благодарение на този финансов ресурс, са изпълнени много от необходимите мерки за устойчиво развитие на защитената територия и са осъществени дейности по опазване и възстановяване на консервационно значими местообитания и видове. В резултат на работата по проекта е изградена и нова туристическа инфраструктура на територията на парка. Разработени са образователни и информационни материали. Изградени са указателни табели, туристически маршрути, информационни пунктове – туристически карти, беседки, кътове за отдих и наблюдателни съоръжения. Заснети са филми и са изградени иновативни интерактивни съоръжения за обучения. Сертифицирана е марка „Българка“, с което ще бъдат подпомогнати местните производители. Една от основните дейности по проекта е изграждането на база данни за територията на парка от гледна точна на биологичното разнообразие. Благодарение на осъществяването на тази дейност има информация и детайли за животинския и растителен свят.

Сподели в: