Върни се горе

Площта и запасите на вековните гори в България се увеличават устойчиво в последните 50 години. Това стана ясно по време на презентацията на инж. Емил Ракъджиев, главен експерт в Изпълнителна агенция по горите, по време на провелата се кръгла маса на тема "Бъдещето на вековните гори в България". Вековните високостъблени гори на България по данни, включително и 2010 г., обхващат площ от над 408 000 хектара, което представлява 11 % от площта на залесената горска територия, и имат запас от 121 млн. кубични метра, което е близо 19 на сто от запаса на всички гори. По време на срещата стана ясно също, че площта на тези гори се увеличава в годините с по-големи темпове от площта на всички гори. В годините след 1980 г. средната възраст на горите в страната ни нараства трайно, като през 2010 г. тя достига до 53 години. Инж. Ракъджиев запозна присъстващите и с водената политика в сектора както в Европа, така и в България. Той акцентира върху Плана за действие на Европейския съюз за горите, в който се отделя особено внимание на защитата и подобряването на природната среда. Целта му е да се спре загубата на биоразнообразието, в резултат на което са приети редица директиви. Относно основните документи, които се прилагат в страната ни, бяха споменати „Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор 2006-2015”, „Стратегическия план за развитие 2007-2011 г.”, Закона за горите и съответните наредби към него. Бяха споменати някои от основните подходи за постигането на различни цели, сред които прилагане на лесоустройствени системи, въвеждане на ясни правила за стопанисване  чрез специални режими за управление на горите в обхвата на Натура 2000, както и разгръщане на горската сертификация. За успешното прилагане на Натура 2000 се прилагат режимите за управление за различните зони. Важна роля са и обученията по тези норми, осъществявани от Изпълнителната агенция по горите. Някои от по-важните принципи за формиране на вековните гори в защитени територии, съгласно нормативните актове, са ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и за едновъзрастно стопанисване на горите, както и запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета. Оставянето на стари дървета и мъртва дървесина, особено в трудно достъпни технологични места, също е сред принципите, заложени във водената политика в сектора. По време на кръглата маса стана ясно също, че за 2012 г. се очаква сертифицираните държавни горски територии да достигнат площ от близо 600 000 хектара, което е около 21 % от общата площ на тези гори.

 

 

В събитието, организирано от Международната природозащитна организация WWF в България участваха експерти от Лесозащитна станция - София, Института за гората към БАН, Лесотехническия университет и неправителствени организации. Кръглата маса е част от кампанията на WWF  за защита на вековните гори в България и има за цел да постави началото на обществена дискусия относно успехите и предизвикателствата в управлението и опазването им.  


Сподели в: