Върни се горе

 

От днес Националната служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти на млади фермери за кандидатстване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Консултациите ще се извършват във всеки един от офисите на службата в страната и включват:

- пакет безплатна консултантска помощ, необходима за успешното реализиране  на бизнес плана и развитието на стопанството;
- безплатно изготвен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 20014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани";
- подкрепа и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика;

 

От началото на годината службата организира изнесени приемни и съвместни информационни дейности с научните институти с цел да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до актуална експертна информация и консултации за кандидатстване по други мерки от ПРСР 2014-2020 г.

 

НССЗ успешно изготви над 4 400 проекта на млади земеделски стопани по мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери“ в рамките на ПРСР 2007-2013 г. С помощта на експертите от Териториалните областни офиси на НССЗ през предходния програмен период успешно са изготвени над 16 800 проекта и заявления за подпомагане по различни мерки от Програмата.      

Сподели в: