Върни се горе

В периода от 28 юни до 2 юли ДФ „Земеделие“ преведе близо 14, 6 млн. лв. (14 588 790,44 лв.) по ПРСР 2014-2020г. Подпомагане получиха 31 бенефициента. Извършените плащания са:

-      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени  1 479 443,67 лв.  по 4 проекта;

-      по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са изплатени 3 780 263,50 лв.по 4 проекта;

-      по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 7 241 990,63 лв. по 7 проекта;

-      по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 971 442,34 лв. по един проект;

-      по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 30 826,12 лв. по един проект;

-      по подмярка 9 „Учредяване на групи организации“ са изплатени 113 231,87 лв. по един проект;

-      по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 337 786,24 лв. по 4 проекта;

-      по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 633 806,07 лв. по 6 проекта;

Припомняме, че миналата седмица ДФЗ разплати 10,3 млн. на 29 бенефициенти по ПРСР 2014-2020г. Така общо за последните 14 дни финансова подкрепа, в размер на близо 25 млн. лв., получиха 60 кандидата по програмата.

Сподели в: