Върни се горе

Изплатените до момента средства за животновъдство през 2014 г. са близо 130 млн. лв. Изцяло преведени са евросубсидиите по Схемите за специфично подпомагане, а в началото на 2015 г. ще бъде изплатен и остатъкът от 30% от националните доплащания. Това беше отчетено на Консултативния съвет по животновъдство, на който бяха съобщени предложенията на Министерството на земеделието и храните за законодателни промени в подкрепа на сектора.

 

МЗХ ще промени Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. „Наша цел е както да създадем по-добри условия за развитие на сектора, така и да осигурим здравословна и качествена храна, особено когато става дума за децата. Затова предлагаме по-високи  изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата“, подчерта министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Предвижда се киселото мляко, сиренето и кашкавалът, които се предлагат в детските заведения и училищата, да са произведени по БДС, месните продукти, брашното и хлябът да са произведени по утвърдени стандарти, а лютеницата - по браншови стандарт. Въвежда се и териториалното ограничение при доставка на определени храни, като се цели осигуряването на свежи продукти, които са от особено значение за здравословния начин на хранене при децата в детските градини и учениците.

 

Предлаганите промени в Наредбата за директните продажби на продукти от млечните ферми предвиждат в обхвата на наредбата да се включат и фермите от 2-ра и 3-та категория. Изискването е те да повишат качеството на произвежданото мляко. Премахва се и ограничението птицевъдите да продават директно не повече от 40% от дневно добитите яйца.

 

Друга обсъждана промяна в законодателството бяха измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. „Целта на тези промени е да въведем дългоочакваното регламентиране на реда за отдаването на ливади и пасища на животновъди без търг или конкурс. Това е важна стъпка в използването на пасищата според тяхното предназначение“, изтъкна зам.-министър Цветан Димитров. Измененията предвиждат ливадите, пасищата и мерите от общинския и държавния фонд да се разпределят на фермерите в зависимост от притежаваните пасищни животни. Останалите свободни земи ще бъдат включвани в търг, в който ще могат да участват само собственици на пасищни животни. В случай че останат още свободни имоти, ще има втори търг, в който няма да има ограничение за участниците.

 

По време на Консултативния съвет беше представен и проект на Наредба за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. С предложения проект се цели да се създадат предпоставки за устойчивост и развитие на пазара на млякото след приключване на квотната система на 31 март 2015 г.

 

 

 

Сподели в: