Върни се горе

7% от местообитанията в зоните по Натура 2000 са определени като гори във фаза на старост в държавните горски територии. Резултатите са следствие на реализиран проект на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите за опазването на горите във фаза на старост. Данните бяха оповестени на проведена днес среща в МЗХ, на която присъстваха представители на неправителствени и браншови организации от горския сектор, организации на собственици на общински и частни гори, представители на държавните горски предприятия.


„Направеното до тук е резултат от усилията на държавата като стопанин да подсили обществените функции на държавните гори. През 2015 г. МЗХ предложи и МС прие увеличаването на площта на защитните гори със 105 000 ха в отговор на очакванията на обществеността за по-добра превенция на горските територии. Днес обявяваме близо 107 000 ха гори във фаза на старост. Така над 200 000 ха държавни гори ще имат специален статут и в тях ще бъдат наложени определени строги ограничения във връзка с тяхното стопанисване. България е една от малкото страни, която изпълнява като държава по този начин своите задължения и отговаря на европейските директиви за местообитанията, с което гарантира поддържането на благоприятен природозащитен статус за отделните видове горски местообитания в защитените зони по Натура 2000”, заяви зам.-министър доц. Георги Костов при откриването на срещата.


„Отговорността спрямо следващите поколения, налага да създадем условия за поддържане или достигане на горите във фаза на старост. Днес никой не може по-добре от българския лесовъд, на база най-модерните научни данни и подходи да определи и защити това безценно природно наследство”, каза д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ. Той представи списъци на насажденията по типове местообитания, както и зоните, където те са определени. Подборът е направен на базата на подробен анализ на площи от държавните горски територии, предоставени от държавните горски стопанства във всяка от зоните по Натура 2000. При определянето им са спазени строги критерии, които са свързани със съхраняването на ценен генофонд и опазването на биологичното разнообразие. „Горите във фаза на старост са природен пример за естествената динамика на процесите в гората, което може да подпомогне устойчиво да се стопанисват останалите гори”, допълни инж. Ценов.


На електронната страница на ИАГ ще бъде представена карта, на която са обозначени определените гори във фаза на старост.

Инж. Красимир Каменов, зам.-изпълнителен директор на ИАГ представи „Платформа за сътрудничество за запазване на българската гора”. „Целта на платформата е да се осъществи трайно и действащо партньорство между гражданското общество и ИАГ, както и да се даде още една възможност за съвместни дейности по опазване на горите. В платформата ще могат да се регистрират партньорски организации, които в реално време да предават сигнали за нарушения в горите, както и да участват в извършените проверки”, допълни инж. Каменов.

Сподели в: