Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати 71,2 млн. лв., в периода от 8 до 13 декември 2014 година, по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година (ПРСР).

 

От тях 53,4 млн. лв. са разплатени за приключили проекти на 53 общини по мерки 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места“ на програмата. Проектите са насочени към подобряване на средата за живот в населените места от селските райони чрез изграждане и ремонт на водоснабдителна,  канализационна и на пътна инфраструктура. С тях са финансирани и дейности за подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги.

 

43 проекта на земеделски производители кандидатствали по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" са получили 9,2 млн. лв.. Те са за модернизиране на техника за обработка на земята и на производствените мощности на преработвателните предприятия. Някои от тези проекти са на животновъди получили подпомагане за достигане стандартите за опазване на околната среда по нитратната директива.

 

На бенефициенти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности", 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по ПРСР са изплатени средства в размер на 4.2 млн. лв. Подкрепа за развитие на бизнеса си за получили 24 микро-, малки и средни предприятия. Проектите са свързани основно с изграждане на сгради за развитието на туризма и предприемачеството в селските райони.

 

По мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" е разплатена сума в размер на 621 хил. лв. на общо 212 фермери. Плащания в размер на 1,5 млн.лева са направени за 28 проекта, изпълнени с подкрепата на Местни инициативни групи по ЛИДЕР, предвидени в стратегиите за местно развитие.

 

Сподели в: