Върни се горе

По разпореждане на заместник-министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова Изпълнителната агенция по горите изпрати писмо до всички областни управители. С него се напомня да бъдат предприети съвместни действия за предотвратяване на горски пожари през летния пожароопасен сезон. Кметовете на общини трябва да засилят контрола в земеделските територии относно спазването на изричната забрана за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи, която често не се спазва. Също така е необходимо да се провери готовността и степента на организираност на доброволните формирования, които да са подготвени за гасене на пожари в горски и земеделски територии по реда на Закона за защита при бедствия. Общините - собственици на гори са длъжни да изпълнят мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари, предвидени в техните имоти.

 

През настоящата година на основание Закона за горите във всички области на страната със заповеди на областните управители беше обявен пожароопасен сезон за горските територии. В Регионалните дирекции по горите и териториалните поделения на шестте Държавни предприятия се поддържа постоянна готовност за реагиране в случай на горски пожар. Осигурено е наблюдение на най-рисковите места в горските територии и в близост до тях от техни служители, снабдени с комуникационна и транспортна техника, както и през почивните дни.

 

Повишаването на температурите до екстремни стойности през последните дни доведе до бързо нарастване на риска от възникване на пожари в земеделските и горски територии. Очакваните и през следващите седмици високи летни температури, в комбинация с приключването на жътвената кампания може да създадат условия за възникване на пожари в стърнища и в други земеделски площи, откъдето огънят лесно може да се разпространи и в горските територии. Съгласно статистиката на Изпълнителна агенция по горите значителна част от горските пожари са причинени от небрежност при боравене с огън на открито или от запалвания в земеделски територии, след което огънят се е прехвърлил в горите.

Сподели в: