Върни се горе

 

Североизточно държавно предприятие СИДП получи Сертификат за отговорно управление на горите на 100 % от територията си. FSC сертификатът удостоверява, че СИДП осъществява своята дейност в съответствие с всички международно приети принципи и критерии. Документът е издаден на основата на детайлни оценки и анализи на дейността на предприятието.


Сертификатът обхваща стопанисваните от предприятието гори на територията на 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Сертификатът е издаден от първата световна независима система за устойчиви гори - Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите).
 
Всички 287 892 хектара държавни горски територии в обхвата на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към СИДП се покриват с издадения сертификат.
Той е валиден и за общинските гори, които предприятието стопансва и е валиден за срок от 5 години.

Документът е в гаранция на това, че Североизточно държавно предприятие стопанисва горите, като спазва националното законодателство и международните стандарти, не допуска отрицателни екологични въздействия върху природата, поддържа високите консервационни стойности в горите, гарантира безопасни условия на труд, както и ползи за местното население.

Сертификатът е еталон за ефективно използване на целия спектър от продукти и услуги от горите. Той доказва, че предлаганата дървесина е добита от устойчиво управлявани гори и може да се проследи до крайния потребител.

С издаването му предприятието получава съществено бизнес предимство, тъй като много международни компании работят само със сертифицирана дървесина.

По силата на FSC стандартите предприятието е длъжно да разработва управленски планове и периодично да извършва мониторинг и оценка на резултатите от горскотостопанските дейности.

Сертификацията по системата FSC се прилага в 80 държави на 5 континента. Тя е доброволна, но е важна гаранция, че горите се стопанисват, така че да посрещат настоящите социални, икономически и екологични нужди на хората, без да се компрометират тези на бъдещите поколения.

Сподели в: