Върни се горе

Национален дебат по концепцията за ползването на земеделските земи в рамките на новата ОСП ще се проведе утре в Пловдив. Събитието е от 10 часа в хотел „Санкт-Петербург” и се очаква на него да присъстват заместник-министрите на земеделието и храните Светлана Боянова и д-р Цветан Димитров, както и председателят на парламентарната комисия по земеделие и гори – Десислава Танева.

 

За участие са поканени земеделски производители, собственици и арендатори на земеделски земи, както и представители на браншови организации от всички сектори на земеделието, научни и бизнес организации, а също и представители на академичните среди и на НСОРБ.

 

Дебатът ще протече в три панела. Ползването на земеделските земи – състояние и проблеми, е заглавието на първия от тях, като на него ще присъстват заместник-министър Светлана Боянова, Николай Маринов – директор на Главна дирекция „Земеделие”, както и Лилия Стоянова, началник отдел „Поземлени отношения” и Георги Праматаров, началник отдел “Идентификация на земеделски парцели”. В дискусиите по този панел участие ще вземат и двама от заместник-изпълнителните директори на ДФЗ - Свилен Костов и Васил Грудев, както и Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” и Никола Христов, и.д. директор на Дирекция ” Развитие на селските райони”.

 

Във втория панел под наслов „Ползването на земеделските земи в рамките на ОСП 2014-2020 – права на плащане, ползване на пасищата, зелен компонент и агроекология” участие ще вземат Снежана Благоева, и Никола Христов, а в третия панел „Предложение за Концепция за ползването на земеделските земи” ще участват Георги Праматаров и Никола Христов от МЗХ и Свилен Костов от ДФЗ.

 

Информации по първи панел:

1. Състояние на поземления фонд, собствеността и поземлените отношения в България


2. Ползването на земеделски земи от гледна точка на компенсаторните мерки в Ос 2 от ПРСР 2007-2013 г. с акцент върху Мярка 214 „Агроекологични плащания”


3. Схема за единно плащане на площ - Обобщени данни за недопустими площи по групи култури – 2009-2011

Информации по втори панел:

1. Директните плащания след 2013 г.: права на плащане, зелени дейности, подпомагане на пасищата


2. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Информации по трети панел:

1. Концепция за ползването на земеделските земи

 

2. Действия за подобряване на усвояването на средствата по мерките от ОС 2Сподели в: