Върни се горе

Във връзка с приетото днес от Министерския съвет постановление за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г., Министерството на земеделието и храните публикува справка към 31 март 2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които контролира, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто.

С акта на МС се въвежда изискването нетната експозиция към една кредитна или финансова институция да не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на възложителя. В срок до 30 число след изтичане на тримесечния отчетен период, информацията следва да се публикува на интернет страницата на органа, упражняващ правата на държавата в съответното дружество.


Предвид това изискване публикуваме данните към 31 март 2013 година.

Сподели в: