Върни се горе

 

Утре, 18 февруари 2016 г. заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще открие Годишната работна среща на експертите от териториалните областни офиси и централно управление на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в гр. Пловдив. Събитието ще се проведе от  13.00 часа в хотел „Империал”.

 

 

На срещата ще се обсъдят и анализират резултатите от дейността на НССЗ по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството"  и предоставянето на младите фермери на консултантски пакет (КП) А2Б от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

 

В рамките на годишното събиране ще се проведе и обучение на експертите във връзка с подпомагането на малките стопанства за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г., както и за новостите в изискванията и правилата за прилагане на схемите за директни плащания през 2016г.

Сподели в: