Върни се горе

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за участие в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027 г.) като членове с право на глас

 

23.02.2023 г.

Министерство на земеделието отправя покана към юридическите лица с нестопанска цел  (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност да участват в избора на членове в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., работещи в сферата на:

Всяко заинтересовано лице в срок до 10 март 2023 г. включително следва да подаде писмено заявление и придружаващи документи за участие в избора до ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на следния адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55, Министерство на земеделието или на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.

Заявлението се подписва от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението е подписано на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на ЮЛНЦ и се изпраща сканирано копие на документа.

ЮЛНЦ не може да подаде повече от едно заявление.

Подробна информация и образци на придружаващи документи може да намерите тук: