03.03.2024


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОСЗ - МАДАН, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН . Публикувано на 11.01.2024 г. 36.77 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “сладши експерт” в Общинска служба по земеделие – Мадан, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” - Смолян. Публикувани на 14.12.2023 г. 125.58 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10 а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Мадан, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян Публикувано на 23.11.2023 г. 134.43 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОСЗ - СМОЛЯН, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН . Публикувано на 20.09.2023 г. 36.88 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Смолян, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” - Смолян. Публикувани на 25.08.2023 г. 35.98 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10 а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Смолян, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян. Публикуванo на 09.08.2023г. 132.89 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл). Публикуванo на 09.08.2023г. 19.19 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл Публикуванa на 09.08.2023г. 12.53 KB
ИЗВЛЕЧЕНИЕ OT П Р О Т О К О Л № 6 / 16.09.2021 год. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОСЗ - НЕДЕЛИНО, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 133.00 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие – Неделино, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян. Публикувани на 31.08.2021г. 162.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа