новини
 • 29.07.2021 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 14.06.2021 г.
  Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта
  прочети >>
 • 09.03.2021 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


П О К А Н А за избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на оценка по пазарен механизъм Публикувана на 29.07.2021г. 263.00 KB
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2021-2022 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ 365.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юли 2021г. 39.36 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Търг с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2021-2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувано на 14.06.2021 г. 203.15 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 2021г. 42.05 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 03 от 11 Май 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 170.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 02 от 09 Април 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 196.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Май 2021г. 40.96 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01от 03 Февруари 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 180.00 KB
Определените със Заповед № РД 46-99/24.02.2021 г. на МЗХГ свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година на територията на област Смолян. Публикувано на 01.03.2021г. 197.21 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Април2021г. 39.17 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-32bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 674.50 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-64bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 710.23 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Март 2021г. 41.87 KB
СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-02/05.01.2021 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ за всички землища в област Смолян 33.46 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

tel:

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 225"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------
Землища в КВС поддържани от ОСЗ
-------------------------------------


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа