новини
 • 09.03.2021 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 • 11.01.2021 г.
  Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности
  прочети >>
 • 17.12.2020 г.
  Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Април2021г. 39.17 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-32bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 674.50 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-64bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 710.23 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Март 2021г. 41.87 KB
Определените със Заповед № РД 46-99/24.02.2021 г. на МЗХГ свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година на територията на област Смолян. Публикувано на 01.03.2021г. 196.61 KB
СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-02/05.01.2021 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ за всички землища в област Смолян 33.46 KB
Протокол на тръжна комисия от проведен търг на 15.01.2021 г. по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Публикувано на 15.01.2021г. 86.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 9 от 16 Декември 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 163.00 KB
Търг ДПФ Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за една стопанска година на ливади и пасища от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 11.12.2020 г. 232.19 KB
Заповед, с която са определени останалите имоти след проведен търг на 19.11.2020 г. за предоставяне под наем/аренда на свободни имоти от ДПФ-ниви, ливади и пасища. Публикуванa на 8.12.2020г. 137.56 KB
П Р О Т О К О Л от проведена тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд – ниви, ливади и пасища за стопанската 2020-2021 година по Заповед № РД-04-202/12.10.2020 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.37 от 16.10.2020 г. . Публикуван на 19.11.2020г.. 17.92 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 8 от 20 Октомври 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.00 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2020-2021 г. за ниви, ливади и пасища на основание чл.47ж от ППЗСПЗЗ и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.. Публикувано на 16.10.2020г. 335.34 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Октомври 2020г. 41.07 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 25 Септември 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

tel:

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 220"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------
Землища в КВС поддържани от ОСЗ
-------------------------------------


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа