новини
 • 13.07.2020 г.
  ПОКАНА Представяне на проект на списък на зелените практики 15 юли 15:00, видеоконферентна връзка
  прочети >>
 • 22.06.2020 г.
  Обществени консултации на проект на идентифицирани потребности - срок до 22 юли 2020г.
  прочети >>
 • 13.03.2020 г.
  Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед за определяне на останалите имоти ДПФ след проведен търг на 26.06.2020 г. за отдаване под наем/аренда на ниви за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана на 29.07.2020 г. 74.99 KB
Протокол за разпределение на поземлени имоти - държавен поземлен фонд с НТП ливади и пасища по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ на собственици и ползватели на пасищни селскостопански животни за стопанската 2020-2021 г. Публикуван на 29.07.2020 г. 746.00 KB
Важно За Земеделските стопани Указания и електронни форми за попълване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ЗСПЗЗ, които са за улеснение на земеделските стопани. 233.49 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Август 2020г. 39.40 KB
Важно ПОКАНА Представяне на проект на списък на зелените практики 15 юли 15:00, видеоконферентна връзка 8.52 MB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юли 2020г. 39.33 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие – Борино Публикувани на 26.06.2020г. 235.42 KB
Заповед за министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на допълнителен списък на имоти ДПФ-ливади и пасища, които са за разпределение на собственици на пасищни селскостопански животни по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ. 460.76 KB
Важно Проект на идентифицираните потребности за изготвяне на стратегическия план. Срокът за предоставяне на становища по обществените консултации е 22 юли 2020г. на имейл cap@mzh.government.bg по приложения образец. Презентациите от проведената дискусия са публикувани в раздела за ОСП 2021-2027г., секция Материали, Презентации от проведени събития. 1.12 MB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 20120г. 42.08 KB
Търг ДПФ З А П О В Е Д № РД-04-109 от 18.05.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за откриване процедура, за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2020 – 2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана във в-к "Отзвук" бр.16/22.05.2020 г. 338.45 KB
Важно E-mail; тел. и ардеси на Областна дирекция "Земеделие" Смолян и Общински служби по земенделие към нея, 12.95 KB
Важно За Земеделските стопани zs_v29_2-32bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2020 664.26 KB
Важно За Земеделските стопани ZS_v29_2-64bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2020 685.52 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 23 Март 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

tel:

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 214"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------
Землища в КВС поддържани от ОСЗ
-------------------------------------


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа