18.07.2024


Заповеди за одобрение на разпределение по чл.37в , за стопанската 2018-2019 г. от ЗСПЗЗ за землищата на с. Могилица и с.Кремене 125.52 KB
Заповеди за одобрение на разпределение по чл.37в , за стопанската 2018-2019 г. от ЗСПЗЗ за землищата на с. Зорница, с.Малево и с.Орехово 140.91 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – Девин ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ Публикувано на 13.08.2018г. 45.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – ЧЕПЕЛАРЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ Публикувано на 13.08.2018г. 134.00 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Чепеларе. Публикуван на 30.08.2018г. 140.00 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Девин. Публикуван на 28.08.2018г. 139.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – СМОЛЯН ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ Публикувано на 13.08.2018г. 133.50 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Смолян. Публикуван на 13.08.2018г. 144.00 KB
Важно Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година, представляващи неразделна част от заповедта, съгласно приложението, за сведение и изпълнение. 653.55 KB
Важно Заповеди по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на директора на ОД"З" Смолян за определяне на комисии по създаване на масиви за землищата в Област Смолян, за стопанската 2018/2019г. , публикувани на 03.08.2018г.. 358.75 KB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа