22.07.2024


ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за прекратяване процедура по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 06.10.2020г. 89.05 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за прекратяване процедура по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 05.10.2020г. 59.72 KB
ЗАПОВЕД на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанса 2020-2021 година в община Девин. Публикувани на 05.10.2020г. 49.60 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанса 2020-2021 година в община Смолян. Публикувани на 05.10.2020г. 407.67 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанса 2020-2021 година в община Чепеларе. Публикувани на 05.10.2020г. 101.49 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ Чепеларе, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. Публикуван на 11.09.2020г. 37.88 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ Смолян, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. Публикуван на 10.09.2020г. 285.00 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ Девин, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.. Публикуван на 10.09.2020г. 139.50 KB
Важно Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. Публикувано на 21.08.2020г. 36.91 KB
О Б Я В Л Е Н И Е : ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – ЧЕПЕЛАРЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ. Публикувано на 12.08.2020 г. 134.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа