18.07.2024


 Информация за връзка: 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СМОЛЯН

гр.Смолян 4700, бул. ”България” № 14, п.к. 26, тел.: 0301/66235; 0301/62 078.

URL: www.mzh.government.bg/ODZ-Smolian/  

E-mail:  ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжност и дейности

Име и  Фамилия

код

телефон

 Директор         

Георги Коджебашев

0301

66235

Главен секретар

Велизар Шанов

 

0877664401

ГД "АР" - Главен Директор

Пламена Хаджиева

0301

62028

Д"АПФСДЧР" - Директор

Сълза  Николова

0301

62403

 Център за админстративно обслужване

Михаела Бодурова
Адриана Башева
Виолина Чолакова
 0301  62078

Главен юрисконсулт

Евдокия Волевска


   

Главен счетоводител

Даниела Гимишева

0301

66236

Старши счетоводител

Нела  Султанова

0301

66236

Старши експерт - Човешки ресурси

Венета Василева

0301


Старши експерт - системен администратор Борис Тодоров

 0301  6241

Старши експерт

Асен  Каменов

0301

62413

Главен експерт - Промяна на предназначението на земеделските земи

Мавродия  Мавродиев

 


0884887509

Главен експерт - Разпореждане със земеделските земи от ДПФ

Мариана  Господинова

 

0301

66236

Старши експерт - Регистрация на земеделските стопани и Поддържане и контрол на Регистър тютюн

Васка Асенова

 

0301

62078

Главен експерт - Агростатистика

Даниела  Механджийска

0301

   65613
Главен експерт - Агростатистика и Мониторинг на пазара за зърно

Софка Вощева

0301

   65613
Инспектор - Регистрация и контрол на ЗГТ Костадин Костадинов

   0301
   62078
       

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------



 

 

 

 

Национална Селска Мрежа