18.07.2024


Заповед № РД-04-106/11.06.2024 г. на директора на ОД"Земеделие"-Смолян за изменение Заповед № РД-04-58/25.01.2024 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ в землището на с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян. Публикувана на 11.06.2024 г. 1.12 MB
Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 Ж, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ЗСПЗЗ / ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ. 2 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ.1 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2024 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН. Публикуван на 07.06.2024 г. 76.61 KB
Заповед на директор ОД"З" Смолян за определяне на комисия по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ в община Смолян, за землището на с. Момчиловци. Публикувана на 06.06.2024 г. 474.92 KB
Заповед за актуализиране на правно основание, поради настъпила смърт на един от участниците в споразумение по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г. за землището на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян. Публикувана на 06.02.2024 г. 41.27 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за разпределение на масивите за ползване на имотите пасища, мери и ливади в землищата на община Смолян, област Смолян, сключени с лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година. Публикувани на 26.01.2024 г. 1.35 MB
ЗАПОВЕД на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за прекратяване на открита процедура по създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землището на с. Борино, общ. Борино, поради липсата на постигнато доброволно споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година. Публикувана на 26.01.2024 г. 36.48 KB
Г Р А Ф И К НА ПОРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 Ж, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ЗСПЗЗ / ЗА ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ. 2 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Ж, АЛ.1 ОТ СЪЩИЯ ЗАКОН ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023/2024 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН. Публикуван на 16.01.2024 г. 80.23 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите пасища, мери и ливади в землищата на община Девин, област Смолян, сключени с лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година. Публикувани на 02.01.2024 г. 803.90 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите пасища, мери и ливади в землищата на община Баните, област Смолян, сключени с лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година. Публикувани на 02.01.2024 г. 133.89 KB
ЗАПОВЕДИ на директор на Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите пасища, мери и ливади в землищата на община Борино, област Смолян, сключени с лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година. Публикувани на 02.01.2024 г. 266.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа