15.07.2024


Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2024 – 2025 г. в лева за декар. Публикувано на 26.01.2024 г. 444.22 KB
Протокол за разпределение на ДПФ за стопанската 2019-2020г. на територията на област Смолян 45.25 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Баните, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2019 г. 64.43 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Борино, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2019 г. 233.25 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Девин, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2019 г. 1.01 MB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Смолян, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2019 г. 2.57 MB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Чепеларе, област Смолян, сключено между лицата по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Публикувани на 03.01.2019 г. 748.08 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – Борино. ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 37Ж, АЛ. 2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. Публикувано на 19.11.2018г. 35.34 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Борино. Публикувано на 19.11.2018г. 140.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – Баните. ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 37Ж, АЛ. 2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. Публикувано на 19.11.2018г. 46.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа