23.04.2024


Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Баните. Публикувано на 19.11.2018г. 52.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – Чепеларе ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 37Ж, АЛ. 2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. И Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Чепеларе. Публикувано на 16.11.2018г. 173.50 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Девин. Публикувано на 16.11.2018г. 144.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – Девин ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 37Ж, АЛ. 2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. Публикувано на 16.11.2018г. 44.50 KB
Заповед за назначаване на комисия за изготвяне на споразумения на основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018-2019 година за землището на с.Малево, община Чепеларе, област Смолян. Публикувано на 16.11.2018 г. 61.13 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. в ОСЗ Смолян,. Публикувано на 13.11.2018г. 188.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – СМОЛЯН ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 37Ж, АЛ. 2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. Публикувано на 13.11.2018г. 130.00 KB
Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения на основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018-2019 година. Публикувано на 06.11.2018 г. 494.21 KB
ЗАПОВЕД за отмяна на ЗАПОВЕД №РД-05-36/02.01.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ в землището на с.Горна Арда, община Смолян, област Смолян. 131.00 KB
ЗАПОВЕД за отмяна на ЗАПОВЕД №РД-05-42/02.01.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ в землището на с. Бориково, община Смолян, област Смолян. 131.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа