13.07.2024


Заповед на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за прекратяване процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собствениците и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2021/2022г. в частта й засягаща землището на с. Селище, гр. Смолян, обл. Смолян, с ЕКАТТЕ 66069. Публикувана на 01.10.2021г. 34.53 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанса 2021-2022 година в община Борино. Публикувани на 01.10.2021г. 152.62 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанса 2021-2022 година в община Девин. Публикувани на 01.10.2021г. 181.00 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанса 2021-2022 година в община Смолян. Публикувани на 01.10.2021г. 507.09 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанса 2021-2022 година в община Чепеларе. Публикувани на 13.09.2021г. 110.51 KB
Г Р А Ф И К НА ВТОРИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ БОРИНО, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.г. 139.50 KB
Г Р А Ф И К НА ВТОРИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ ДЕВИН, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.г. 140.00 KB
Г Р А Ф И К НА ВТОРИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ СМОЛЯН, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.г. 292.50 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ СМОЛЯН, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.г. 296.00 KB
З А П О В Е Д № РД – 04 -76 / 24.08.2021 г. за ИЗМЕНЕНИЕ на Заповед № РД-04-70 / 05.08.2021 г. за определяне състав на комисия за землищата на община Смолян 56.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа