22.07.2024


ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ в общини Девин, Смолян и Чепеларе 558.70 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. в ОСЗ Чепеларе. Публикуван на 11.09.2019г. 40.96 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. в ОСЗ Девин. Публикуван на 11.09.2019г. 139.50 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. в ОСЗ Смолян. Публикуван на 15.08.2019г. 147.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е : ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – СМОЛЯН ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ. Публикувано на 15.08.2019 г. 135.00 KB
Заповед на директор ОД"З" Смолян за комисия по чл. 37 в от ЗСПЗЗ с.Кутела, община Смолян. Публикувана на 20.08.2019г. 183.61 KB
О Б Я В Л Е Н И Е : ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – ЧЕПЕЛАРЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ. Публикувано на 07.08.2019 г. 135.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е : ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОДАЛИ В ОСЗ – ДЕВИН ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ по чл.70 ОТ ППЗСПЗЗ. Публикувано на 07.08.2019 г. 46.50 KB
Заповеди на директор ОД"З" Смолян за комисии по чл. 37 в от ЗСПЗЗ 382.76 KB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа