07.12.2022


ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН Публикувана на 10.06.2022 г. 73.83 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН Публикувани на 10.06.2022 г. 309.00 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2021 ГОД. В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 57.51 KB
ИЗМЕНЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 354.81 KB
Административни услуги предоставяни от ОСЗ от името на АГКК 252.93 KB
Банкова сметка на ОД „Земеделие“ Смолян за плащане на административни услуги. 15.38 KB
Информация относно функциите и организацията на работа в ОД „Земеделие“ Смолян във връзка с предоставянето на административни услуги 188.47 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 717.58 KB
Протокол за устно заявяване на услуга 480.49 KB
Анкетна карта за административното обслужване 507.69 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа