14.07.2024


ЗАПОВЕД за изменение на ЗАПОВЕД № РД-04-88 /30.09.2022г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Публикувана на 25.04.2023г. 53.50 KB
Заповед за актуализиране на правно основание, поради настъпила смърт на един от участниците в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Публикувана на 26.01.2023 г. 45.18 KB
ЗАПОВЕД за изменение на ЗАПОВЕД № РД-№ РД-04-90 /30.09.2022г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 36.61 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2022-2023 година в община Борино. Публикувани на 03.10.2022г. 283.13 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2022-2023 година в община Девин. Публикувани на 03.10.2022г. 452.23 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2022-2023 година в община Смолян. Публикувани на 03.10.2022г. 634.35 KB
ЗАПОВЕДИ на директор Областна Дирекция "Земеделие" Смолян за одобряване споразумения за разпределение на масивите за ползване на имотите по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2022-2023 година в община Чепеларе. Публикувани на 03.10.2022г. 204.86 KB
Г Р А Ф И К НА ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 В, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 72 Б, АЛ. 3 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ИЛИ ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА НИВИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Б, АЛ.3 ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2022/2023 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРИНО Публикуван на 21.09.2022 г. 138.50 KB
Г Р А Ф И К НА ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 В, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 72 Б, АЛ. 3 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ИЛИ ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА НИВИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 Б, АЛ.3 ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2022/2023 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН . Публикуван на 13.09.2022 г. 89.77 KB
Г Р А Ф И К НА ВТОРИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО чл.37в, ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ в ОСЗ ДЕВИН, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 г. Публикуван на 07.09.2022 г. 141.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа