22.07.2024


Важно Заявление по чл. 37 , ал.7 от ЗСПЗЗ 232.29 KB
Важно Приложение към Заповед № РД09-874от 13.11.2015г. на Министър на земеделието и храните. 263.58 KB
Важно Заповед № РД09-874от 13.11.2015г. на Министър на земеделието и храните. 141.95 KB
Заповеди на директора на ОД"З" Смолян за споразумения за ползване на масивите и разпределение на масивите за ползване в землищата на община Чепеларе, област Смолян за стопанската 2015/2016 2.36 MB
Заповеди на директора на ОД"З" Смолян за споразумения за ползване на масивите и разпределение на масивите за ползване в землищата на община Смолян, област Смолян за стопанската 2015/2016 1.34 MB
Заповеди на Директор ОДЗ- Смолян за определяне на комисия по споразумения за земеделски масиви в община Смолян 1.07 MB
График на заседанията на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения между собственици и ползватели при създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 г. в община Девин 136.00 KB
Обявление за изготвени предварителни регистри въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПП за участие в процедурата за създаване на масиви за полване на земеделските земи за стопанската 2015/2016 год. в община Девин 130.00 KB
График на заседанията на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения между собственици и ползватели при създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 г. в община Смолян 141.00 KB
Обявление за изготвени предварителни регистри въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПП за участие в процедурата за създаване на масиви за полване на земеделските земи за стопанската 2015/2016 год. в община Смолян 130.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа