19.04.2024


ЗА КОНТАКТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СМОЛЯН

гр.Смолян 4700, бул. ”България” № 14, п.к. 26, тел.: 0301/66235; 0301/62 078.

URL: www.mzh.government.bg/ODZ-Smolian/  

E-mail:  ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжност и дейности

Име и  Фамилия

код

телефон

 Директор         

Георги Коджебашев

0301

66235

Главен секретар

 Велизар Шанов

 

0877664401

ГД "АР" - Главен Директор 

Д"АПФСДЧР" - Директор

Сълза  Николова

0301

62403

Главен юрисконсулт

Петя  Василева

0301

   

Главен счетоводител

Даниела Гимишева

0301

66236

Старши счетоводител

Нела  Султанова

0301

66236

Старши експерт - Деловодство и човешки ресурси

Венета  Василева

0301


Старши експерт - системен администратор

Борис  Тодоров

0301

62413

Старши експерт

Асен  Каменов

0301

62413

Главен експерт - Промяна на предназначението на земеделските земи

Мавродия  Мавродиев

0301

66236

Главен експерт - Разпореждане със земеделските земи от ДПФ

Мариана  Господинова

0301

66236

Старши експерт - Регистрация на земеделските стопани и Поддържане и контрол на Регистър тютюн

Васка Асенова

0301

62078

Главен експерт - Мониторинг на пазара за зърно и Регистрация на земеделските стопани

Пламена  Хаджиева

0301

62028

Главен експерт - Агростатистика

Даниела  Механджийска

0301

   65613
Главен експерт - Агростатистика

Софка Вощева

0301

   65613
Инспектор - Регистрация и контрол на ЗГТ Костадин Костадинов

   0301
   62078
 Център за админстративно обслужване
Михаела Бодурова
Васка Асенова

   0301    62078

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа