22.04.2024


Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37ж, ал. 2 ОТ ЗИДЗСПЗЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 г. ОСЗ ДЕВИН 143.50 KB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в община Смолян, област Смолян, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 1.39 MB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в община Девин , област Смолян, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 180.88 KB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в община Чепеларе, област Смолян, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 737.57 KB
ОСЗ Девин Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА стопанската 2016/2017 г. 549.94 KB
ОСЗ Чепеларе Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА стопанската 2016/2017 г. 144.50 KB
ОСЗ Смолян Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37 ж ал. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 г. 149.00 KB
Заповеди на директора на ОД"З" Смолян за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на общини Девин, Смолян и Чепеларе на територията на област Смолян съгласно чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 4.24 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа