новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земи - ниви от ДПФ в област Смолян за стопанската 2023-2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и по реда на чл.47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикуванa на 28.06.2023 г. 380.60 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед № РД 46-65/28.02.2023 г. на министъра на МЗм, издадена на основание чл.37, ал.2 от ЗСПЗЗ, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем/аренда за стопанската 2023-2024 г. находящи се на територията на област Смолян и приложения списък. Публикувана на 01.03.2023 г. 660.21 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Протокол от 04.11.2022 г. на комисия за проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2022 – 2023 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за едногодишни полски култури и/или многогодишни фуражни култури-житни, бобови и техните смески при условията на чл.47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ и по реда на чл.37и, ал.13 за ливади и пасища, открит със заповед № РД-04-76/26.09.2022 г. на директора на ОД“Земеделие“Смолян." Публикуван на 04.11.2022 г. 86.00 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Откриване на процедура за провеждане на втора тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земи от ДПФ-ниви и по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за 1 стоп. година на ливади и пасища за стопанската 2022-2023 г.. Публикувана на 28.09.2022 г. 696.98 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за пет стопански години - ниви и мери; пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-04-88/27.09.2021 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.38 от 01-07.10.2021 г. Потокола е публикуван на 5.11.2021г. 69.00 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Търг с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2021-2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувано на 14.06.2021 г. 203.15 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018 – 2019 г. за ниви, ливади и пасища съгласно З А П О В Е Д № РД-05-155 от 11.10.2018 г. на директор на Областна дирекция "Земеделие" гр. Смолян. Публикувана на 15.10.2018 г. 376.22 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед З А П О В Е Д № РД-05-212 15.12.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2017 – 2018 г. за ливади и пасища. Списъци на имоти и тръжни документи. 187.74 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от II-ра тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд, проведен на 29.11.2016 г. по Заповед № РД-05-110/25.10.2016 г. на директора на ОД ”Земеделие”- гр.Смолян за ниви 55.00 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от I-ва тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд, проведен на 29.11.2016 г. по Заповед № РД-05-111/25.10.2016 г. на директора на ОД ”Земеделие”- гр.Смолян за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 52.50 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от I-ва тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд, проведен на 15.11.2016 г. по Заповед № РД-05-92/07.10.2016 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. 351.50 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2016 – 2017 г. за ливади и пасища. Списъци на имоти и тръжни документи. 411.53 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Протокол от проведена I-ва тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд по Заповед № РД-05-41/15.06.2016 г. на директора на ОД ”Земеделие”- гр.Смолян за ниви. Обявлението за търга е публикувано във в.”Родопи вест” бр.66/16-17.06.2016 г. 48.50 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед и списък за откриване на процедура провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2015 – 2016 г. за ливади и пасища. 197.01 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Процедура за провеждане на търг/първа тръжна сесия/ с тайно надаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2014 – 2015 г. за ниви. 69.57 KB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа