новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Търг с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2021-2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувано на 14.06.2021 г. 203.15 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 2021г. 42.05 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 03 от 11 Май 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 170.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 02 от 09 Април 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 196.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Май 2021г. 40.96 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01от 03 Февруари 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 180.00 KB
Определените със Заповед № РД 46-99/24.02.2021 г. на МЗХГ свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година на територията на област Смолян. Публикувано на 01.03.2021г. 197.21 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Април2021г. 39.17 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Март 2021г. 41.87 KB
СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-02/05.01.2021 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ за всички землища в област Смолян 33.46 KB
Протокол на тръжна комисия от проведен търг на 15.01.2021 г. по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Публикувано на 15.01.2021г. 86.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 9 от 16 Декември 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 163.00 KB
Търг ДПФ Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за една стопанска година на ливади и пасища от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 11.12.2020 г. 232.19 KB
Заповед, с която са определени останалите имоти след проведен търг на 19.11.2020 г. за предоставяне под наем/аренда на свободни имоти от ДПФ-ниви, ливади и пасища. Публикуванa на 8.12.2020г. 137.56 KB
П Р О Т О К О Л от проведена тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд – ниви, ливади и пасища за стопанската 2020-2021 година по Заповед № РД-04-202/12.10.2020 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.37 от 16.10.2020 г. . Публикуван на 19.11.2020г.. 17.92 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа