новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
ДПФ Заповед и списък на свободните земи с НТП "Пасища, Мери и Ливади" от ДПФ, одобрени на основание чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ от зам. министъра на земеделието за стопанската 2022-2023 г. 152.77 KB
Наем Аренда ДПФ З А П О В Е Д № РД 46-86 министъра на земеделието, храните и горите за определяне свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година, находящи се на територията на област Смолян, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. Публикувана на 28.02.2020г. 153.82 KB
ДПФ ЗАПОВЕД № РД-05-240 / 19.12.2018г. на Директор на ОД „Земеделие” Смолян за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавни поземлен фонд в област Смолян след проведен търг /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години и за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 г. за пасища, мери и ливади на основание чл.37и, ал.13 от Закона за собственосттта и ползването на земеделските земи след приключване на тръжната процедура. Публикувана на 19.12.2018 г. 143.95 KB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа