новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Наем Аренда ДПФ З А П О В Е Д № РД 46-86 министъра на земеделието, храните и горите за определяне свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година, находящи се на територията на област Смолян, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. Публикувана на 28.02.2020г. 153.82 KB
Наем Аренда Заповед № РД-05-211 15.12.2017г. за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавният поземлен фонд в област Смолян, след проведен търг, подробно описани по общини, землище, начин на ползване, форма на отдаване /наем, аренда/ съгласно Приложение №1 за едногодишни полски култури и Приложение №2 за пасища, мери и ливади неразделна част от тази заповед. 130.49 KB
Наем Аренда Заповед N РД 46-112/28.02.2017 г.на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 г. за област Смолян и Приложение N 1. 135.85 KB
Наем Аренда Заповед за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавният поземлен фонд в област Смолян, подробно описани по общини, землище, начин на ползване, форма на отдаване /наем, аренда/ съгласно Приложение №1 за едногодишни полски култури и Приложение №2 за пасища, мери и ливади неразделна част от тази заповед. 104.23 KB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа