новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. Публикувано на 21.08.2020г. 36.91 KB
Покана на оценители, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на оценка по пазарен механизъм за поземлени имоти. Публикувана на 20.08.2020г. 281.50 KB
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на област Смолян 137.00 KB
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 84.24 KB
Заповед за определяне на останалите имоти ДПФ след проведен търг на 26.06.2020 г. за отдаване под наем/аренда на ниви за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана на 29.07.2020 г. 74.99 KB
Протокол за разпределение на поземлени имоти - държавен поземлен фонд с НТП ливади и пасища по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ на собственици и ползватели на пасищни селскостопански животни за стопанската 2020-2021 г. Публикуван на 29.07.2020 г. 746.00 KB
Важно За Земеделските стопани Указания и електронни форми за попълване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ЗСПЗЗ, които са за улеснение на земеделските стопани. 233.49 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Август 2020г. 39.40 KB
Важно ПОКАНА Представяне на проект на списък на зелените практики 15 юли 15:00, видеоконферентна връзка 8.52 MB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юли 2020г. 39.33 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие – Борино Публикувани на 26.06.2020г. 235.42 KB
Заповед за министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на допълнителен списък на имоти ДПФ-ливади и пасища, които са за разпределение на собственици на пасищни селскостопански животни по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ. 460.76 KB
Важно Проект на идентифицираните потребности за изготвяне на стратегическия план. Срокът за предоставяне на становища по обществените консултации е 22 юли 2020г. на имейл cap@mzh.government.bg по приложения образец. Презентациите от проведената дискусия са публикувани в раздела за ОСП 2021-2027г., секция Материали, Презентации от проведени събития. 1.12 MB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 20120г. 42.08 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа