новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Наем Аренда ДПФ З А П О В Е Д № РД 46-86 министъра на земеделието, храните и горите за определяне свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година, находящи се на територията на област Смолян, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. Публикувана на 28.02.2020г. 153.82 KB
Важно За Земеделските стопани Презентации от проведената на 13 февруари 2020 год. информационна среща със земеделски стопани от област Смолян 16.17 MB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 2 от 06 Февруари 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 176.50 KB
Важно ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - КАМПАНИЯ 2020 48.00 KB
Важно Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2020 – 2021 г. в лева за декар, за всички землища в област Смолян. 32.52 KB
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Индикативен график на дейностите по актуализация на списъците за анкетиране в Преброяването на земеделските стопанства през 2020 година съвместно с кметове и кметски наместници по общини и населени места в област Смолян 3.80 MB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 1 от 08 януари 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 170.00 KB
Разпределение ДПФ ПРОТОКОЛ за преразглеждане и изменение на протокол от 03.07.2019г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2019-2020г. на територията на област Смолян изготвен по реда на чл.37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, на основание чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс, комисия, назначена със Заповед № РД-04-98/24.06.2019г. на директора на ОД”Земеделие” – Смолян. Пубкикуван на 09.01.2020г. 45.25 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 10 от 5 Декември 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 178.00 KB
Важно За Земеделските стопани ZS_v28_3- Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант 513.31 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 09 от 30 Октомври 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец НОЕМВРИ 2019 г. 89.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ОКТОМВРИ 2019 г. 95.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 08 от 19 Септември 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 188.50 KB
Търг ДПФ ЗАПОВЕД за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавни поземлен фонд в област Смолян след проведен търг на 05.08.2019 г. Заповедта е публикувана на 16.09.2019 г. 76.90 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа