новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно Проект на идентифицираните потребности за изготвяне на стратегическия план. Срокът за предоставяне на становища по обществените консултации е 22 юли 2020г. на имейл cap@mzh.government.bg по приложения образец. Презентациите от проведената дискусия са публикувани в раздела за ОСП 2021-2027г., секция Материали, Презентации от проведени събития. 1.12 MB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 20120г. 42.08 KB
Търг ДПФ З А П О В Е Д № РД-04-109 от 18.05.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за откриване процедура, за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2020 – 2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана във в-к "Отзвук" бр.16/22.05.2020 г. 338.45 KB
Важно E-mail; тел. и ардеси на Областна дирекция "Земеделие" Смолян и Общински служби по земенделие към нея, 12.95 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 23 Март 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
Важно Нова бланка на декларацията от сайта на МВР от 24.03.20 15.59 KB
Важно Възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани он лайн с цел ограничаване движенията и облекчаване на животновъдите 19.99 KB
Важно Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID-19 155.00 KB
Важно Обновена информация за преминаването през КПП - от 25 март 2020 г. от страна МВР 18.28 KB
Важно Земеделските стопани могат да подават документи за пререгистрация и по електронна поща 77.77 KB
ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията, съгласно публикувания индикативен график 79.52 KB
Заповед №РД 09-228 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2019 г.”, Публикувана на 13.03.2020г. 212.30 KB
Заповед №РД 09-229 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2020 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Публикувана на 13.03.2020г. 131.82 KB
Важно Съобщение във връзка с епидемиологичната обстановка в страната 15.06 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания 2020 382.21 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа