новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Търг ДПФ Открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от ДПФ за стопанската 2022-2023 г. с НТП-ливади и пасища по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 21.12.2022 г. 250.10 KB
Търг ДПФ Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за една стопанска година на ливади и пасища от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 11.12.2020 г. 232.19 KB
Търг ДПФ З А П О В Е Д № РД-04-109 от 18.05.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за откриване процедура, за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2020 – 2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана във в-к "Отзвук" бр.16/22.05.2020 г. 338.45 KB
Търг ДПФ ЗАПОВЕД за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавни поземлен фонд в област Смолян след проведен търг на 05.08.2019 г. Заповедта е публикувана на 16.09.2019 г. 76.90 KB
Търг ДПФ З А П О В Е Д № РД-05-241 на Директора на ОД „Земеделие“ – Смолян за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 год. за ливади и пасища за една стопанска година съгласно 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 04.01.2019 г. 145.00 KB
Търг ДПФ Документи необходими за търга 350.13 KB
Търг ДПФ П Р О Т О К О Л от проведедена IІ-ра тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд – ниви за срок от пет години и под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд – мери, пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-05-155/11.10.2018 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. 96.00 KB
Търг ДПФ Тръжна процедура за предоставяне под наем/аренда на свободни земеделски земи от ДПФ-ниви за стопанската 2018-2019г. Публикувано във вестник "Отзвук" бр. 46 от 21.06.2018г. 298.99 KB
Важно Търг ДПФ Протокол от 18.12.2015 г. от I-ва тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни по Заповед № РД-05-156/12.11.2015 г. на директора на ОД”Земеделие”-гр.Смолян. Протоколът е обявен на 28.12.2015г 247.37 KB
Търг ДПФ Продължи процедурата по провеждане на I-ва тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем и аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд по Заповед №РД-05-90/13.05.2013г. на директора на ОД”Земеделие”гр.Смолян след влизане в сила на Решение №163 от 07.10.2014г. по адм. д. №174/2014г. по описа на АС – Смолян. 20.96 KB
Търг ДПФ Заповед, списък и и документи за отдаване на земи от ДПФ за стопанската 2012-2013 година - за Физически лица 97.13 KB
Търг ДПФ Заповед, списък и и документи за отдаване на земи от ДПФ за стопанската 2012-2013 година - за Юридически лица 98.25 KB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа