21.04.2024


О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИ: - НАЧАЛНИК на общинска служба по земеделие – Борино, - НАЧАЛНИК на общинска служба по земеделие – Неделино, - НАЧАЛНИК на общинска служба по земеделие – Смолян, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 814.18 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "главен счетоводител" в дирекция „АПФСДЧР", Областна дирекция "Земеделие" - Смолян 127.48 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция „Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Смолян 147.28 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИ: - СТАРШИ ЕКСПЕРТ в главна дирекция „Аграрно развитие”, - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян 825.11 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 53.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 23.00 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "главен експерт" в общинска служба по земеделие - Баните главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 135.06 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "началник" в общинска служба по земеделие - Борино, главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 132.25 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИ: - НАЧАЛНИК на общинска служба по земеделие – Борино, - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Баните, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 825.16 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ": младши експерт" в общинска служба по земеделие - Златоград, главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 135.07 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа