Заповед за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 по ЗПКОНПИ. 81.00 KB
Заповед за определяне на постоянно действаща комисия, която да извърши проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси в ОД "Земеделие" - София-град и Общинските служби по земеделие към нея. 80.49 KB
Заповед за определяне на постоянно действаща комисия, която да извършва проверка на подадените декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и проверка за наличието или липсата на конфликт на интереси, съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси в ОД „Земеделие“ – София-град. 79.93 KB
Заповед за утвърждаване на образец за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по чл. 173, чл.174 относно декларациите за несъвместимост и чл. 176 от ЗПКОНПИ. 77.69 KB
Заповед за определяне на длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения (АУАН) по реда на чл.173, ч.174 и чл.176 от ЗПКОНПИ. 84.33 KB
Дата: 02.01.2018 год. Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на Областна дирекция "Земеделие" София град към 02.01.2018 год. 88.00 KB
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ГРАД 8.39 MB
Дата 01.11.2017 год. Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на Областна дирекция "Земеделие" София град към 01.11.2017 год. 87.50 KB
Дата 02.10.2017 год. Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на Областна дирекция "Земеделие" София град към 02.10.2017 год. 87.50 KB
Дата: 01.09.2017 год. Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на Областна дирекция "Земеделие" София град към 01.09.2017 год. 87.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg