22.09.2023

Данни за размера на средно рентно плащане за стоп. 2022/2023 г. по общини, определен на база действащи договори за предходната стоп. 2021/2022 г. 25.86 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТГЛЕЖДАЩИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ До 04.02.2022 г. се приемат коригиращи декларации приложение №3 за произведените пролетници прибрани след 30.11.2021 г. на и-мейл odzg_dzarno@abv.bg 72.31 KB
Решение № 1/18.01.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 74.50 KB
Решение № 11/23.11.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 65.50 KB
Решение № 10/27.10.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 66.50 KB
На вниманието на всички земеделски стопани: Уведомяваме Ви, че 30.11.2021г. е краен срок за подаване на декларации по чл.58, ал.2 от закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти в ЕС-произведено количество зърно от пролетни култури. На основание чл.16 от наредба 23/29.12.2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, ви уведомява, че допълнителния нормативно установен срок изтича на 02.12.2021г., на този линк може да намерите приложение №3 15.12 KB
Днес 14.10.2021 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица. 1. „Частично изменение на плана за парцелиране на обект „Стопански двор”, с. Лозенец, общ. Крушари 2. „. Отстраняването на несъответствие в размера на изписаната площ за имот VIII, от плана за парцелиране на обект „Овцекомплекс“, с. Лозенец 66.19 KB
Заповед № РД-04-147/12.10,2021г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на чл. 27, ал.8 ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово, общ. Ген. Тошево 67.93 KB
Образец на Оферта във връзка със заповед № РД-04-149/13.10.2021г. 28.49 KB
Покана на основание Заповед на директора на ОД "Земеделие" Добрич № РД-04-149/13.10.2021г. във връзка с организиране на избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич 68.36 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »