12.06.2024

Покана за избор на оценител на земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ-земеделски земи стопански дворове. 129.01 KB
Заповед РД-04-2/15.01.2024г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ.от Стопански двор, с. Ловчанци и с. Зърнево 81.87 KB
Заповед РД-04-1/15.01.2024г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 81.34 KB
Обява за Заповед № РД-04-3 гр.Добрич, 15.01.2024 г. на основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ отстраняването на несъответствие, във връзка с одобрен Констативен протокол от 02.11.2023 г 56.90 KB
Заповед № РД-04-3 гр.Добрич, 15.01.2024 г. на основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ отстраняването на несъответствие, във връзка с одобрен Констативен протокол от 02.11.2023 г. за ПИ с идентификатори 02405.310.13; 02405.310.14; 02405.310.15; 02405.310.17 по КК на с. Балик, общ. Тервел и за ПИ с идентификатори 66281.100.16 и 66281.100.18 по КК на с. Септемврийци, общ. Каварна. 66.79 KB
Покана за избор на оценители на земи по чл. 27, ал. 6 и чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 128.15 KB
Заповед РД-04-142/ 19.12.2023 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. от стопански двор . Стожер и С. Спасово. 2.01 MB
Протокол от 18.12.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имоти частна държавна собственост ,находящи се в стопански двор в землището на с. Стожер и в регулацията на гр. Балчик 74.73 KB
Протокол от 18.12.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлен имот частна държа собственост, лица собственици на имоти, съседни на имота предмет на търга, находящ се в стопански двор в регулацията на гр. Балчик. 74.82 KB
Заповед РД-04-136/12.12.2023г. за откриване на тръжна процедура - общ търг, за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Царевец, общ. Добричка и Стопански двор гр. Каварна 102.30 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »