20.07.2024

Заповед №РД-04-33/11.03.2024г. за класиране на участниците в тръжна процедура -ОБЩ. търг, за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от Стопански двор -с. Царевец и гр. Каварна 89.34 KB
Свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стоп. 2024/2025 година находящи се на територията на област Добрич. 19.11 KB
Протокол от 19.02.2024 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, съседни на имотите, обект на търга от стопански дворове, с. Бранище и с. Ловчанци, общ. Добричка 77.19 KB
Протокол от 19.02.2024 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти от стопански дворове, с. Зърнево, общ. Тервел и с. Ловчанци, общ. Добричка 80.74 KB
Заповед № РД-04-23/02.02.2024 г. за резултатите от проведена Тръжна сесия за продажба на поземлени имоти частна държавна собственост съседни на имота обект на търга, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в област Добрич. 455.67 KB
Заповед № РД-04-22/02.02.2024 г. за резултатите от проведена Тръжна сесия за продажба на поземлени имоти частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в област Добрич. 451.65 KB
Протокол № А-1-2-1/ 31.01.2024 от проведе явен търг по смисъла на чл.47л от ППЗСПЗЗ за имоти с идентификатори 57087.15.36 и 57087.17.13, находящи се в землището на с. Подслон, общ. Добричка. 70.82 KB
Решение № 1/26.01.2024 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.50 KB
Данни за размера на средно рентно плащане за стопанска 2024/2025 г. по общини, определено на база действащи договори за предходната стоп. 2023/2024 г. 26.76 KB
Протокол от 24.01.2024г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 77.39 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »