15.06.2024

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”Директор

Славка КироваФункции

1. приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;

2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;

3. систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;

4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;

5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;

7. разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

8. осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;

9. подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;

10. изготвя годишните и междинните финансови отчети;

11. контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;

12. отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;

13. управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;

14. обезпечава информационното обслужване на администрацията;

16. подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;

15. води публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 - 14 от ЗПКОНПИ;

16. води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

17. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.